Project Description

مشکلات روحی و روانی

حوادث و اتفاقات تکان دهنده بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان ها هستند. رخداد ها برای خود مرزی نمیشناسند و تفاوتی میان زن و مرد، پیر و جوان، کودک و بزرگسال قائل نیستند. زمانی که افراد در معرض حوادث آسیب زا قرار میگیرند، واکنش های عصبی و روانی خود را به صورت ترس و وحشت، احساس درماندگی و سپس اضطراب و افسردگی و واکنش های روانی دیگر نشان میدهند.

در واقع هر یک از ما در طول زندگیمان با دگرگونی های متفاوتی رو به رو هستیم که هر یک از این دگرگونی ها احساساتی چون شادی، غم، عشق، تنفر و … را در ما ایجاد میکند. هر یک از این احساسات خواه خوشایند و یا ناخوشایند باشند نشانه هایی از تغییر در محیط هستند. صرف نظر از این که یک تغییر برای فرد خوشایند و مطلوب یا ناخوشایند و نامطلوب باشد ماهیت آن تغییر برای فرد نگرانی ها و مسائلی را به همراه دارد.

خانواده فردی که دچار آمپوتاسیون شده است هم همانند او، از دست دادن و تطابق را تجربه میکنند. فرد دچار آمپوتاسیون ممکن است از این موضوع نگران باشد که شاید دیگر نقش خود را به عنوان همسر یا پدر یا مادر نتواند به خوبی ایفا کند و از طرفی دیگر آن فرد به دلیل عدم توانایی برای داشتن فعالیت های سابق ممکن است در اوایل آمپوتاسیون از نظر اقتصادی دچار مشکل شود و این موضوع بار های روحی و روانی را بر وی بیفزاید، اما حمایت قوی خانواده میتواند در چنین شرایطی به کمک فرد بیاید و او را نجات دهد.

توانبخشی در این مرحله بدون کمک خانواده و خود فرد آمپوته امکان پذیر نخواهد بود چرا که در صورت عدم وجود امید در فرد، هیچ تلاشی در جهت بهبود شرایط و برگشتن به زندگی ثابق اما اینبار با عضوی مصنوعی انجام نخواهد شد.