زانوی پرانتزی

زانوی پرانتزی نوعی اختلال در راستای طبیعی ساق پا میباشد که در آن:

 • زانو ها از یکدیگر فاصله میگیرند.
 • فرد مبتلا بر روی لبه خارجی پا و به صورت اردکی راه میرود.
 • استخوان درشت نی با پیچش داخلی همراه است.

این عارضه به صورت خفیف در ۲-۳ سال اول زندگی شایع است و عموما تا قبل از سن ۷ سال رفع میشود. از علل ماندگاری این عارضه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 • وراثت.
 • راه افتادن زودرس کودک و استفاده مداوم از پوشک های حجیم در دوران نوزادی.
 • پارگی کپسول و رباط خارجی زانو.
 • ضعف عضلانی مانند ضعف عضلات دو سر رانی.
 • کوتاهی عضلات.
 • بد جوش خوردن شکستگی استخوان های اطراف زانو.

ملاحظات اصلاحی و درمانی

 • انجام حرکات تقویتی برای عضلات جانب خارجی ساق و ران.
 • انجام حرکات کششی برای عضلات جانب داخلی ساق و ران.
 • انجام حرکات کششی برای کپسول داخل ناحیه زانو.
 • تصحیح راه رفتن به صورتی که پنجه مستقیم و در مسیر خط پیشرفت قرار بگیرد.
 • تصحیح کفش  و تعویض کفش هایی که ساییدگی جانب خارج آنها بیشتر از حد معمول است.
 • پرهیز از نشستن در وضعیت چهار زانو.

نمونه تمرین های کششی

 • در حالی که رو به شکم خوابیده اید، مچ پا را به خارج چرخانده و زانو را راست کنید تا عضلات نیمه غشایی و نیمه وتری تحت کشش قرار گیرند.
 • حرکت فوق را در وضعیت خوابیده به پشت انجام دهید.
 • در وضعیت ایستاده در کنار چوب موازنه یا میز از پهلو قرار بگیرید و به ترتیب یک پا را به طور مستقیم بالای آن بگذارید. سپس پای اتکا را دورتر نگه دارید و با تنه به طرف پایی که روی میز قرار دارد، خم شوید.
 • در وضعیت ایستاده قرار بگیرید، در حالی که پاها از یکدیگر فاصله گرفته و از ناحیه جانب داخلی مچ به زمین فشار آورد. میتوان برای کمک به کشش ناحیه کشاله و داخلی ساق، دست موافق پای تحت کشش را بر روی ناحیه خارجی ران در بالای مفصل زانو قرار داده و ران را به طرف داخل و پایین فشار داد.
 • در وضعیت نشسته با گرفتن مچ پا آن را به حالت چرخش به خارج ببرید.
 • در وضعیت نشسته به حالت قورباقه با کمک دست ها، تنه را از زمین جدا کرده  و با فشار کنترل شده ی جانب داخلی ساق پا بر روی زمین به کشش عناصر استاتیک جانب داخلی زانو بپردازید.

نمونه تمرین های تقویتی

 • در وضعیت ایستاده پاها را به ترتیب از یکدیگر دور کنید. دست موافق پای دور شونده با جلوگیری از دور شدن پا میتواند اعمال مقاومت کند.
 • در وضعیت ایستاده کنار دیوار با جانب خارجی ساق به دیوار فشار آورده و در دور کردن پاها از یکدیگر بکوشید.
 • در وضعیت ایستاده دو به دو، پهلو به پهلوی یکدیگر ران ها را از ناحیه جانب خارجی به هم چسبانده و آن ها را از یکدیگر دور کنید.
 • در وضعیت ایستاده، یک توپ طبی یا وزنه متناسب را با کنار خارجی پا پرتاب کنید.

انجام این حرکات تقویتی و همچنین استفاده از زانوبندهای مختلف، می تواند جهت اصلاح زانوی پرانتزی موثر واقع شوند.